Hva er et borettslag?

Borettslagene stiftes som selvstendig selskap. Det er ikke slik mange tror at borettslaget eies av boligbyggelaget. Tvert imot er det beboerne (andelseierne) som eier borettslaget og boligbyggelaget.

Hovedformålet med borettslaget er etter borettslagsloven å gi andelseieren bruksrett til egen bolig i borettslagets eiendom. Sammen eier de alle borettslagets eiendeler, bestående av bygningene med boliger, garasjer, boder og andre fellesanlegg, samt uteområder. Boligene kan være både leiligheter, rekkehus, eneboliger og eventuelt en kombinasjon.

Når borettslaget er ferdig bygget, overdras det til kjøperne (andelseierne), som velger styre og senere bestemmer i eget borettslag.

Når du kjøper en bolig i et borettslag, er det formelt sett en andel i borettslaget du kjøper. Du blir derfor medeier i borettslaget sammen med de andre andelseierne. I dagligtalen sier vi at man har solgt eller kjøpt en borettslagsbolig.

Som andelseier har du en særskilt bruksrett til en bestemt bolig i borettslaget. Denne bruksretten kalles en borett og gir deg som andelseier enerett til å bruke en bolig i borettslaget, samt rett til å benytte fellesarealene til det de vanligvis er eller skal brukes til.

Hvem bestemmer i borettslaget?

Du bestemmer også!

Det er andelseierne som bestemmer i borettslaget. Alle borettslag skal ha et styre, som velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen har den øverste myndighet i borettslaget og her har andelseierne møterett, talerett og stemmerett. Hver år skal det gjennomføres en generalforsamling. Styret har ansvar for den daglige driften av laget og skal ivareta andelseiernes interesser.

Mye av føringen for drift av laget ligger i vedtekter og ordensregler. Det kan være smart å sette seg inn i disse reglene, da de skal sikre alle som bor i laget får et godt bomiljø og god trivsel.

Hva er felleskostnader?

Felleskostnader er ikke en ekstrautgift.

Dine månedlige innbetalinger til borettslaget; kalles felleskostnader. Disse skal dekke borettslagets totale utgifter. Felleskostnadene dekker gjerne renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld, bygningsforsikring, utvendig vedlikehold, brøyting/strøing, kommunale avgifter, forretningsførsel, administrasjon og revisjon og i mange tilfeller også kabel-TV og internettforbindelse.

Din andel av rentekostnadene på fellesgjelden er fradragsberettiget.

Blir borettslagsboliger tinglyst?

Ja, hjemmelsforhold og pant på borettslagsboliger blir tinglyst i et offentlig register, kalt grunnboken, på lik linje med selveierboliger og annen fast eiendom.

Rettsregisteret er plassert i Ullensvang i Hardanger. Formålet med dette registeret er at andelen i et borettslag juridisk skal bindes til den eller de som eier boligen, og de som låner penger med pant i sin borettslagsbolig, får på den måten heftet pantet til sin andel.

Tidligere hadde boligbyggelaget dette registeret. Pantet fra bankene ble notert i boligbyggelagets interne register og boligbyggelagene registrerte også endringer av eierforhold i forbindelse med dødsfall, skilsmisse, inngåelse av samboerkontrakter og eierskifte. Nå er imidlertid hele denne jobben flyttet over til Statens Kartverk som administrerer grunnboken.