Rettigheter og plikter som medlem av KBBL

Som medlem i boligbyggelaget er kanskje din største medlemsfordel at du får mulighet for tildeling av bolig i nye prosjekter som laget har satt i gang, og videre at du kan benytte din forkjøpsrett når boliger i de tilknyttede borettslagene blir solgt.
Et boligbyggelag skal til enhver tid være åpent for nye andelseiere eller medlem som man sier i dagligtale.
Som medlem har du anledning til å ta del i styringen av laget gjennom deltakelse på generalforsamlingen som valgt delegat.
Mange foreldre tegner medlemskap for sine barn,  for å sikre de en rimelig inngangsbillett til boligmarkedet når den tiden kommer.
Tegning av andel/medlemskap i KBBL koster kr 400,-.
Andelseiere/medlemmer som ikke er boende i tilknyttet borettslag; betaler en årskontingent på
kr 250,-. Ved innmelding i løpet av årets siste kvartal; betales det bare for innmelding.
Boende medlemmer (medeiere) betaler også en årskontingent på kr 250,-.
Boende medlemmer hvor medlemskapet er knyttet opp mot andelen; betaler også en årskontingent på kr 250,-.  Men denne faktureres direkte til borettslaget.
Ved boligbyggelagets generalforsamling den 20.06.22, ble det vedtatt å øke medlemskontingenten til kr. 300,- fra og med 01.01.23.
Se oversikt:
Det er viktig at medlemmene gir oss beskjed om event. ny adresse.
Ny adresse kan sendes på mail her: bedrift@kbbl.bu.no
Et medlemskap kan overføres til en annen, etter bestemte regler.
Medlemmer med mer enn 3 års kontingent-restanse, anses ikke lenger å oppfylle vilkårene for å være andelseier/medlem, og blir derfor automatisk strøket.
Eventuell utmelding skal skje skriftlig, gjerne pr. e-mail: bedrift@kbbl.bu.no